รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีหนองเรือ ไทย - เยอรมัน
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 1 1
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
5 ทักษะเครื่องทําความเย็น ปวช. 1 1
6 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
7 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
8 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
รวม 8