รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
3 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 1 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
5 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ปวช. 1 1
6 ทักษะเครื่องทําความเย็น ปวช. 1 1
7 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
8 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
9 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 2 1
10 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
11 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
12 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
13 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
14 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
15 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 1 1
16 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
รวม 21