รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
6 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ปวช. 1 1
7 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
8 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวส. 3 1
9 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช. 3 1
10 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
11 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
12 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
13 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
14 ทักษะวิชางานปรับอากาศยานยนต์ ปวส. 1 1
15 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
รวม 25