รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 3 1
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
5 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
6 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
7 ทักษะเครื่องทําความเย็น ปวช. 2 1
8 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวส. 10 3
9 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
10 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 1 1
11 ทักษะบาร์และเครื่องดื่ม ปวส. 1 1
12 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 2 1
13 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 2 1
14 ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 1 1
15 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 2 1
16 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
17 ทักษะการจัดดอกไม้ ปวส. 3 1
18 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
19 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 1 1
20 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 1 1
21 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
22 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวส. 3 1
23 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 1 1
24 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
25 ทักษะการประกอบอาหารโรงแรม ปวช. 3 1
26 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
27 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ปวส. 1 1
28 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ปวส. 1 1
29 ทักษะครัวและการประกอบอาหารโรงแรม ปวส. 3 1
30 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวช. 3 1
31 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
32 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
33 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 2 1
34 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
35 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว ปวช. 1 1
36 การประกวดมารยาทไทย ปวส. 4 1
37 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
38 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 1 1
รวม 71