รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
2 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
3 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
4 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 3 1
5 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 2 1
6 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
7 ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. 2 1
8 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 6 1
รวม 17