รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชางานพัลส์และดิจิตอล ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
3 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 1 1
4 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ปวช. 1 1
5 ทักษะเครื่องทําความเย็น ปวช. 1 1
6 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
7 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
8 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
9 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
10 ทักษะวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ ปวส. 1 1
11 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
12 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ปวส. 1 1
13 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 1 1
14 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
15 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวส. 2 1
16 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
17 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
18 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 1 1
19 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
20 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
21 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 1 1
รวม 28