รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 1 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 2 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
5 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
6 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
7 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
8 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
9 ทักษะภัตตาคารและการจัดเลี้ยง ปวช. 3 1
10 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 1 1
11 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
รวม 16