รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
3 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 1 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
5 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
6 ทักษะเครื่องทําความเย็น ปวช. 1 1
7 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
8 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 2 1
9 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
10 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
11 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
12 ทักษะวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ ปวส. 2 1
13 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
14 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ ปวช. 3 1
15 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
16 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 1 1
17 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
รวม 24