รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 2 1
3 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
4 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
5 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
6 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 1 1
7 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
8 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
9 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส. 1 1
10 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
11 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 1 1
12 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 2 1
13 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 2 1
14 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
15 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
16 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปวส. 1 1
17 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 1 1
18 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
19 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
20 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 1 1
21 ทักษะการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ปวส. 1 1
22 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
23 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
24 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
รวม 33