รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 2 1
2 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
3 ทักษะเครื่องทําความเย็น ปวช. 1 1
4 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
5 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
6 ทักษะวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ ปวส. 2 1
7 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 1 1
8 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 2 1
9 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
รวม 15