รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
2 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 2 1
3 ทักษะเครื่องทําความเย็น ปวช. 1 1
4 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
5 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
รวม 7