รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 1 1
3 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 1 1
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
7 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
8 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
9 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
10 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
11 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
12 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
13 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 1 1
14 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
รวม 19