รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
รวม 4