รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 3 1
2 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 2 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส. 1 1
4 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 3 1
5 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
6 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
รวม 12