รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
3 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
4 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
5 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 1 1
6 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
7 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
8 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
9 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
10 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ปวส. 1 1
11 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 1 1
12 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 1 1
13 ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ปวส. 2 1
14 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
15 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
16 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
17 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
18 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปวส. 1 1
19 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
20 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 1 1
รวม 23