รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
5 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
6 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
7 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
8 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
9 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 1 1
10 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
11 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
12 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
รวม 16