รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีโซ่พิสัย
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
4 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
5 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
6 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
7 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
8 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
9 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
10 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
รวม 11