รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 1 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
3 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 1 1
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
5 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ปวช. 3 1
6 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
7 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
8 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
9 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
รวม 12