รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านแท่น
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
2 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
รวม 6