รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
2 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ปวช. 2 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
5 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
6 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 2 1
7 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
8 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
9 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
10 ทักษะการประกอบอาหารโรงแรม ปวช. 3 1
11 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 2 1
12 ทักษะบาร์และเครื่องดื่ม ปวส. 1 1
13 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
14 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
15 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
16 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 4 2
17 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 1 1
18 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
19 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
20 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 2 1
รวม 33