รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีภามหานคร
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
รวม 1