รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานบริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 1 1
2 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
รวม 5