รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 1 1
2 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
4 ทักษะวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ ปวส. 1 1
5 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
6 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
7 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 1 1
รวม 7