รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
4 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
5 ทักษะการจัดเลี้ยง ปวส. 3 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
7 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
8 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
9 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
10 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
11 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวส. 1 1
12 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
13 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 1 1
14 ทักษะบาร์และเครื่องดื่ม ปวส. 1 1
15 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
16 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
17 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
18 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวส. 2 1
19 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 2 1
20 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
รวม 27