รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
3 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
5 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
6 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
รวม 8