รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 1 1
2 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
3 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวส. 2 1
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
5 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
6 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
7 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
8 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวช. 2 1
9 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
10 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
11 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
12 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
รวม 15