รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
4 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
6 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 1 1
7 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
8 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
9 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
10 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
11 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
12 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
13 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
14 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
รวม 17