รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
3 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวส. 2 1
4 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 2 1
5 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
6 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 3 1
7 ทักษะเครื่องทําความเย็น ปวช. 1 1
8 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
9 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
10 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
11 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 1 1
12 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
13 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
รวม 19