รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
4 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
5 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
6 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
7 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
8 ทักษะวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ ปวส. 1 1
9 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ปวส. 1 1
10 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
11 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
12 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 2 1
13 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 2 1
14 ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ปวส. 2 1
15 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
16 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
17 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
18 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
19 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปวส. 1 1
20 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
21 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 1 1
22 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวส. 1 1
รวม 30