รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 3 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 3 1
3 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 1 1
รวม 7