รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสมาร์ทเทค
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
2 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
รวม 2