รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเตรียมบัณฑิตบุณฑริก
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 2 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
3 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
4 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 4 1
5 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
6 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
7 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
8 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 1 1
9 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
10 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 1 1
รวม 16