รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนาจะหลวย
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
4 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
5 ทักษะเครื่องทําความเย็น ปวช. 1 1
6 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
7 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
8 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
9 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
10 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
11 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
12 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
13 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 1 1
14 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
15 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
16 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 1 1
17 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
18 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 1 1
19 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 1 1
20 ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ปวช. 1 1
รวม 22