รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีจาฏุพัจน์ศึกษาสงเคราะห์
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
3 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 7 1
4 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 2 1
5 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
6 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 1 1
7 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
8 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 1 1
รวม 16