รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเครื่องทําความเย็น ปวช. 1 1
2 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
3 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
4 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
5 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
6 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
7 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
8 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
รวม 9