รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย น้ำยืน
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวส. 2 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
3 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
4 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
5 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 2 1
6 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
7 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 1 1
8 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
9 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
รวม 11