รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
4 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
5 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 1 1
6 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
7 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
8 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
9 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
10 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
11 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
รวม 12