รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาวัดสวายน้อย
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
3 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
4 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 2 1
5 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
6 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 1 1
รวม 7