รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
3 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
4 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ปวส. 1 1
5 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 1 1
6 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
7 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 1 1
8 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
รวม 9