รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 1 1
4 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
5 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
6 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
รวม 7