รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 1 1
3 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวส. 2 1
4 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
5 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
6 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส. 1 1
7 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
8 ทักษะวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ ปวส. 1 1
9 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
10 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
11 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
12 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวช. 3 1
13 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวส. 1 1
14 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 2 1
15 ทักษะวิชางานปรับอากาศยานยนต์ ปวส. 1 1
16 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
17 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
18 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวส. 2 1
รวม 23