รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ์
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
2 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
4 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
5 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
รวม 8