รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 1 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
3 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 1 1
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
7 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ปวช. 1 1
8 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
9 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
10 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
11 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
12 ทักษะวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ ปวส. 1 1
13 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
14 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
15 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
16 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
17 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
18 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
รวม 25