รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
2 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลในงานอุตสาหกรรม ปวส. 2 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 2 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
6 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 1 1
7 ทักษะเครื่องทําความเย็น ปวช. 1 1
8 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 2 1
9 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
10 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
11 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
12 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
13 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
14 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
15 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวส. 1 1
16 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
17 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
18 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 1 1
19 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
20 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 1 1
21 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 1 1
22 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
รวม 28