รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
6 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
7 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
8 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
9 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ปวช. 1 1
10 ทักษะเครื่องทําความเย็น ปวช. 1 1
11 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
12 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
13 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
14 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
15 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
16 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
17 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
รวม 20