รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 3 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 1 1
3 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 2 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
5 ทักษะวิชางานพัลส์และดิจิตอล ปวช. 1 1
6 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
7 ทักษะวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลในงานอุตสาหกรรม ปวส. 4 2
8 ทักษะวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ปวช. 1 1
9 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
10 ทักษะการจัดเลี้ยง ปวส. 6 2
11 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส. 2 2
12 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ปวช. 3 1
13 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 2 1
14 ทักษะมัคคุเทศก์ (สุดยอดมัคคุเทศก์) ปวส. 2 1
15 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 2 1
16 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
17 ทักษะวิชางานปรับอากาศยานยนต์ ปวส. 1 1
18 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
19 ทักษะการจัดดอกไม้ ปวส. 6 2
20 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
21 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
22 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวส. 4 2
23 ทักษะครัวและการประกอบอาหารโรงแรม ปวส. 6 2
24 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
25 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส. 2 1
26 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. 3 1
27 ทักษะวิชาพลังงานทดแทน ปวส. 2 1
28 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 2 1
29 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
30 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 2 1
31 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 1 1
32 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส. 2 1
33 ทักษะการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ปวส. 2 1
34 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
35 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 2 1
36 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 3 1
37 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
38 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
39 ทักษะวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ ปวส. 1 1
40 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
41 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว ปวช. 2 1
42 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 1 1
43 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 4 2
รวม 92