รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 1 1
2 ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. 2 1
3 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 2 1
รวม 5