รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
3 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
4 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
รวม 4