รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 4 2
2 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
3 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 3 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
5 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช. 3 1
6 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
7 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
8 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
รวม 18