รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 2 1
4 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
5 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
รวม 7